МАН, загальні положення

Правила проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України у 2021/2022 н.р. (документ)

                Правила проведення МАН 2020-2021 н.р.(документ)

Статут наукового товариства “КОРИФЕЙ”

   І. Загальні положення

Наукове товариство ліцею — добровільне творче об’єднання учнів, які прагнуть удосконалювати свої знання в певній галузі науки, мистецтва, техніки і виробництва, розвивати свій інтелект, набувати вмінь та навичок науково-пошукової та дослідницької діяльності керівництвом науковців, педагогів, інженерів та інших спеціалістів.

 Завдання НТУ

 • Формування єдиного шкільного наукового товариства зі своїми традиціями;
 • Раннє розкриття інтересів і нахилів учнів до науково-пошукової діяльності;
 • Професійна орієнтація учнів;
 • Поглиблена підготовка членів товариства до самостійної пошукової роботи;
 • Створення умов для залучення до колективної науково-дослідницької діяльності учнів різних вікових категорій для їхньої  спільної роботи з професіональними науковцями;
 • Проведення досліджень, які мають практичне значення;
 • розробка та реалізація дослідницьких проектів у відповідності з проблемами регіону;
 • Пропаганда досягнень науки, техніки, літератури, мистецтва.

 III. Зміст і форми роботи

 1. Організація і проведення окремих дослідницьких робіт.
 2. Розробка і реалізація міжсекційних, міжшкільних науково-дослідницьких проектів.
 3. Створення гуртків, факультативів, розробка спецкурсів, системи творчих завдань, спроектованих для різних вікових груп учнів.
 4. Організація лекторіїв за темами проектів з питань культури розумової праці, з окремих питань науки, техніки, мистецтва, організація виставок.
 5. Проведення наукових конференцій.
 6. Організація семінарів керівників гуртків.
 7. Створення тимчасових творчих груп для розв’язування конкретних дослідницьких завдань.
 8. Видання «наукових записок», збірників, літопису товариства, організація періодичної преси.
 9. Створення комп’ютерних навчальних програм, відеопосібників, приладів, пристроїв, навчальних посібників.
 10. Проведення регулярних оглядів наукової та науково-популярної літератури.

 Права та обов’язки членів товариства

1 .Брати участь у роботі товариства можуть учні і вчителі ліцею, працівники інших закладів, студенти ВНЗ, науковці.

2.Брати участь у роботі товариства можна на правах особи, яка бажає одержати членство, кандидатам у члени товариства і членам товариства.

3.Особа, яка бажає стати членом товариства, може брати участь у роботі гуртків, секцій, спецкурсів, лекторіїв, факультативів, організованих товариством, і виконувати завдання товариства.

4.Кандидатом у члени товариства є особа, яка пройшла навчання в гуртках, на спецкурсах, факультативах і позитивно зарекомендувала себе в роботі творчих груп, що виконували дослідницькі завдання та робили доповідь на семінарі, науковій конференції, секції товариства й надрукували оглядову статтю в одному з періодичних видань товариства.

5.Членами товариства є особи, які постійно займаються науково-дослідницькою діяльністю та проводять самостійні дослідження, беруть активну участь у реалізації колективних проектів товариства, а також педагоги-співпрацівники товариства: керівники гуртків, секцій, факультативів, спецкурсів, члени редколегії «Наукових записок», інших періодичних видань товариства; особи, які входять до керівних органів товариства.

Члени товариства мають право:

 • використовувати матеріальну базу товариства для самостійних досліджень;
 • отримувати консультації і рецензії на свої праці, мати наукового керівника;
 • публікувати результати своєї дослідницької роботи в періодичній пресі товариства;
 • керувати роботою гуртків, факультативів, лекторіїв, тимчасових творчих груп;
 • рекомендувати осіб, які бажають стати членами товариства, кандидатів для прийому в дійсні члени товариства;
 • брати участь у секційних і загальних конференціях, у роботі загальних зборів товариства;
 • обирати і бути обраним у керівні органи товариства;
 • добровільно вийти зі складу товариства.

 Керівні органи товариства

Верховним органом товариства є загальні академічні збори дійсних членів товариства, які проводяться не рідше одного разу на рік. Збори заслуховують і затверджують звіт голови товариства або одного з його заступників.

 Матеріальна база

      1 .Матеріальна база товариства формується із власних засобів та бази засновника. Використання цих засобів регламентується спеціальною згодою засновника і матеріально відповідальними особами.

 1. У матеріальну базу входять спеціальні лабораторії, бібліотека, читальний зал, спеціальне обладнання, копіювальна техніка, кабінети, стенди тощо.

 

 

Науково – дослідницьке

учнівське товариство „Корифей”

Чернігівського ліцею №32

Завданням педагогічної системи будь-якого суспільства є формування громадянина, який матиме високий інтелектуальний та моральний потенціал, зможе співпрацювати з іншими людьми, прагнутиме до самопізнання та самоосвіти. Тому у 2004 – 2005 н.р. у середній загальноосвітній школі №32, яка нині має статус ліцею, було створене учнівське наукове товариство „Корифей”, яке є первинним осередком, де учні залучаються до пошуку чи експерименту, досліду чи конструювання, самовдосконалюються, роблять перші кроки у науковій діяльності.

Під час створення науково – дослідницького товариства були опрацьовані наступні нормативно – правові документи:

 Конституція України від 28 червня 1996 р.

Закон України „Про освіту”

Закон України „Про загальну середню освіту” 

Закон України „Про позашкільну освіту” 

Указ Президента України „Про національну доктрину розвитку освіти” 

Указ Президента України „Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді” від 24 квітня 2000 р.

 

 

Положення

про науково – дослідницьке учнівське товариство „Корифей”

 1. Мета діяльності науково – дослідницького учнівського товариства «Корифей»: створення умов для розвитку учнів шляхом залучення їх донауково-дослідницької діяльності, формування творчого покоління молодих
  науковців та практиків для різних галузей суспільного життя.

 

 1. Завдання товариства полягає у створенні умов для:

–   підвищення творчої активності учнів, розвитку їхніх здібностей та нахилів до самостійної дослідницької діяльності;

–  поглиблення знань з профільних дисциплін;

 • організація науково-дослідницької роботи та захист наукових робіт на учнівських конференціях;
 • оволодіння учнями вмінням красномовно й переконливо викладати свої думки та відстоювати свої погляди перед аудиторією

 

 1. Принципи діяльності науково – дослідницького учнівського товариства „Корифей”:

незалежність роботи товариства від політичних та релігійних поглядів та переконань;

демократизм, право участі в організації роботи товариства, право стати його членом і працювати над науковою темою;

відкритість товариства для участі в його роботі учнів інших навчальних закладів;

систематичність роботи товариства.

 Паспорт

шкільного наукового товариства учнів-членів

Чернігівського територіального відділення Малої академії наук України

 Назва: науково – дослідницьке учнівське товариство „Корифей”

На базі якого закладу працює: Чернігівський ліцей №32

Рік створення: 2006 р.

Адреса: м.Чернігів, вул. Шевчука 11.

Наукові напрямки:

 1) Створення фізичних моделей екологічно вигідних діючих приладів;

2) проблеми малих річок Чернігівщини в історичному часі;

3) дослідження літературної творчості письменників;

4)створення комп’ютерних навчальних програм;

5)дослідження в області прикладної математики;

6)вивчення археологічних знахідок.

Перелік секцій:

1)математика;

2)економіка;

3)фізика;

4)електроніка та приладобудування;

5)історичне краєзнавство;

6)українська література;

7)зарубіжна література;

8)комп’ютерні навчальні програми.

 На базі яких закладів працюють секції: Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка, інститут післядипломної педагогічної освіти.

 

МАН перелік відділень та секцій

Назва відділення

Секція

І. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 1. Українська література
2. Зарубіжна література
3. Фольклористика
4. Мистецтвознавство
5. Літературна творчість
6. Кримськотатарська гуманістика
ІІ. Мовознавства 1. Українська мова
2. Російська мова
3. Іспанська мова
4. Англійська мова
5. Німецька мова
6. Французька мова
7. Польська мова
ІІІ. Філософії та суспільствознавства 1. Філософія
2. Соціологія
3. Правознавство
4. Теологія, релігієзнавство та історія релігії
5. Педагогіка
6. Журналістика
IV. Історії 1. Історія України
2. Археологія
3. Історичне краєзнавство
4. Етнологія
5. Всесвітня історія
V. Наук про Землю 1. Географія та ландшафтознавство
2. Геологія, геохімія та мінералогія
3. Кліматологія та метеорологія
4. Гідрологія
VІ. Технічних наук 1. Технологічні процеси та перспективні технології
2. Електроніка та приладобудування
3. Матеріалознавство
4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка
5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження
7. Науково-технічна творчість та винахідництво
VІІ. Комп’ютерних наук 1. Комп’ютерні системи та мережі
2. Кібербезпека
3. Технології програмування
4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту
5. Internet-технології та WEB дизайн
6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми
VIІІ. Математики

 

1. Математика
2. Прикладна математика
3. Математичне моделювання
IX. Фізики і астрономії 1. Теоретична фізика
2. Експериментальна фізика
3. Астрономія та астрофізика
4. Аерофізика та космічні дослідження
X. Економіки 1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Мікроекономіка та макроекономіка
3. Фінанси, грошовий обіг і кредит
XI. Хімії та біології

 

 

1. Загальна біологія
2. Біологія людини
3. Ботаніка
4. Зоологія
5. Медицина
6. Валеологія
7. Психологія
8. Хімія
ХІI. Екології та аграрних наук 1. Екологія
2. Охорона довкілля та раціональне природокористування
3. Агрономія
4. Ветеринарія та зоотехнія
5. Лісознавство
6. Селекція та генетика

Назва відділення

Секція

Базова дисципліна

І. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 1. Українська література Українська мова та література
2. Світова література Українська мова та література, світова література (за вибором)
3. Російська література Російська мова, світова література (за вибором)
4. Фольклористика Українська мова та література
5. Мистецтвознавство Українська мова та література
6. Літературна творчість Українська мова та література
І. Мовознавства 1. Українська мова Українська мова та література
2. Російська мова Російська мова
3. Китайська мова Китайська мова
4. Іспанська мова Іспанська мова
5. Англійська мова Англійська мова
6. Німецька мова Німецька мова
7. Французька мова Французька мова
ІІІ. Філософії та

cуспільствознавства

1. Філософія Історія України
2. Соціологія Історія України
3. Правознавство Історія України
4. Теологія, релігієзнавство та історія релігії Історія України
5. Педагогіка Українська мова та література
6. Журналістика Українська мова та література
IV. Історії 1. Історія України Історія України
2. Археологія Історія України
3. Історичне краєзнавство Історія України
4. Етнологія Історія України
5. Всесвітня історія Історія України
V. Наук про Землю 1. Географія та ландшафтознавство Географія
2. Геологія, геохімія та мінералогія Географія
3. Кліматологія та метеорологія Географія
4. Гідрологія Географія
VІ. Технічних наук 1. Технологічні процеси та перспективні технології Фізика, математика

(за вибором)

2. Електроніка та приладобудування Фізика, математика

(за вибором)

3. Матеріалознавство Фізика, математика

(за вибором)

4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка Фізика, математика

(за вибором)

5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології Фізика, математика

(за вибором)

6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження Фізика, математика

(за вибором)

7. Науково-технічна творчість та винахідництво Фізика, математика

(за вибором)

VІІ. Комп’ютерних наук 1. Комп’ютерні системи та мережі Математика
2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем Математика
3. Технології програмування Математика
4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту Математика
5. Internet-технології та WEB дизайн Математика
6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми Математика
VIІІ. Математики

 

1. Математика Математика
2. Прикладна математика Математика
3. Математичне моделювання Математика
IX. Фізики і астрономії 1. Теоретична фізика Фізика
2. Експериментальна фізика Фізика
3. Астрономія та астрофізика Фізика
4. Аерофізика та космічні дослідження Фізика
X. Економіки 1. Економічна теорія та історія економічної думки Математика
2. Мікроекономіка та макроекономіка Математика
3. Фінанси, грошовий обіг і кредит Математика
XI. Хімії та біології

 

 

1. Загальна біологія Біологія, хімія

(за вибором)

2. Біологія людини Біологія, хімія

(за вибором)

3. Зоологія, ботаніка Біологія, хімія

(за вибором)

4. Медицина Біологія, хімія, фізика

(за вибором)

5. Валеологія Біологія, хімія (за вибором)
6. Психологія Біологія, історія України (за вибором)
7. Хімія Хімія
ХІI. Екології та аграрних наук 1. Екологія Біологія, хімія, українська мова (за вибором)
2. Охорона довкілля та раціональне природокористування Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)
3. Агрономія Біологія, хімія

(за вибором)

4. Ветеринарія та зоотехнія Біологія, хімія

(за вибором)

5. Лісознавство Біологія, математика

(за вибором)

6. Селекція та генетика Біологія, математика

(за вибором)